Archiwa

Procedura bezpieczeństwa i higieny na terenie Przedszkola nr 25 w okresie zagrożenia pandemią COVID-19

Podstawa prawna

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

ORGANIZACJA PRACY I OPIEKI W PRZEDSZKOLU

1.W przedszkolu są zorganizowane 3 grupy dzieci.

2.Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali zajęć.

3.Do każdej grupy przyporządkowani , w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami. Wyjątkiem jest czas, kiedy:

-z powodu dużej absencji nauczycieli, koniecznym jest zastępstwo nieobecnego nauczyciela, a nauczyciel pracujący w grupie nie może takich godzin realizować,

-z powodu absencji pracowników pracujących na stanowisku starszy woźny istnieje konieczność zastępstwa pracownika (wyznacza się wówczas stałego pracownika na zastępstwo w danej grupie).

4.Z sali, w której przebywa grupa dzieci, starsze woźne są zobowiązane usunąć wszelkie przedmioty, których nie można zdezynfekować lub wyprać, np. pluszowe zabawki, dywany, wykładziny.

5.Jeśli nauczyciele podczas zajęć korzystają np. z przyborów gimnastycznych, po zakończonych zajęciach starszy woźny jest zobowiązany do ich dezynfekcji.

6.Dzieci nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek- o tym fakcie powinni dzieciom przypominać nauczyciel. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.

7.Każda z sal powinna być wietrzona co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. Za wietrzenie sali odpowiedzialny jest starszy woźny, który potwierdza fakt wywietrzenia sali podpisem w arkuszu monitoringu (załącznik nr 1).

8.Długość czasu wietrzenia należy uzależnić od warunków panujących za oknem, tak, aby zbyt długie otwarcie okna nie spowodowało wyziębienia pomieszczeń,a tym samych chorób dzieci.

9.Podczas wietrzenia należy zabezpieczyć okna przed efektami przeciągu oraz dbać o to, aby dzieci nie przebywały w przeciągu.

10.W przerwach pomiędzy wietrzeniem sali należy pamiętać o mikrowentylacji.

11.Z uwagi na brak możliwości dezynfekcji placu zabaw dzieci mogą przebywać w ogrodzie przedszkola jedynie poza obszarem zabezpieczonych urządzeń zabawowych, z zachowaniem zmianowości grup. Harmonogram pobytu w ogrodzie ustalany jest przez dyrektora przedszkola.

12.Na placu zabaw można wykorzystywać sprzęt sportowy, jedynie taki, który można dezynfekować tj. piłki, hula – hop, itp. Po powrocie do przedszkola danej grupy starszy woźny jest zobowiązany do ich dezynfekcji.

13.Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania, aby każde dziecko umyło ręce zawsze po przyjściu do sali, przed jedzeniem, po powrocie z dworu, po korzystaniu z toalety.

14..Nauczyciel powinien przypominać dzieciom o częstym myciu rąk z zachowaniem kolejnych etapów zgodnie z instrukcją umieszczoną w łazienkach.

15.Nie należy organizować dzieciom mycia zębów.

16.Korzystanie z toalety oraz mycie rąk przez dzieci musi odbywać się rotacyjnie. W łazience nie powinno być jednorazowo więcej niż 4 dzieci.

17.Nauczyciel powinien przypominać dzieciom, iż podczas ewentualnego kaszlnięcia i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do kosza i umyć ręce.

18.Należy przypominać dzieciom, aby starały się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a jeśli taka sytuacja nastąpi, należy umyć ręce. Należy także zwracać uwagę, aby dzieci nie brały do ust zabawek, kredek itp.

19.Używanie przez pracowników na terenie przedszkola maseczek lub przyłbic ochronnych nie jest obowiązkowe, ale dopuszczalne, jeżeli pracownik wyraża taką wolę. Zaleca się jednak noszenie ich w przestrzeni wspólnej (szatnia, korytarz). Jedyny wyjątek stanowi rozmowa nauczyciela z rodzicem. Tu nauczyciel musi mieć założoną maseczkę.

20.Każdą salę wyposażono w termometr bezdotykowy.

21.Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie. /zgoda rodziców/prawnych opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka – załącznik nr 2/.

22.Nauczyciel po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców może dokonać pomiaru temperatury dziecku za pomocą termometru bezdotykowego w przypadku wystąpienia niepokojących objawów (np. podwyższenie temperatury ciała, gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i ogólne zmęczenie).

23.Pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

24.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

25.Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1.Podczas przyprowadzania i odbierana dzieci z przedszkola w dalszym ciągu stosuje się zasady zawarte w Statucie Przedszkola nr 25.

2.Dzieci do przedszkola mogą przyprowadzać i odbierać je osoby zdrowe.

3.Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w przedszkolu do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

4.Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz ograniczyć przebywanie do minimum.

5.Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić  do sali zajęć.

6.Rodzice i osoby trzecie są zobowiązani rygorystycznego przestrzegania na terenie przedszkola wszelkich środków ostrożności: min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (przedszkole nie zapewnia rękawiczek).

7.Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

8.Przyprowadzając dziecko do sali zajęć należy ograniczyć czas pożegnania, a ewentualne konsultacje z nauczycielem do niezbędnego minimum.

9.Rozmawiając z rodzicami nauczyciel musi mieć założoną maseczkę.

10..Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (katar, kaszel, biegunka, wymioty).

11.Jeśli dziecko wykaże jakimikolwiek symptomy choroby ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) nauczycielka niezwłocznie powinna wykonać telefon do rodziców z prośbą o natychmiastowe odebranie z przedszkola, poinformować o tym fakcie dyrektora przedszkola oraz wykonać zapis w arkuszu Lista dzieci, które zgłaszały objawy chorobowe podczas pobytu w Przedszkolu nr 25 „ (załącznik do procedury 3)

12.Jeśli rodzic/prany opiekun dziecka twierdzi, że ma ono katar lub kaszel alergiczny należy poprosić rodzica o dostarczenie potwierdzenia przez lekarza, lub oświadczenie rodzica.

13..Na drzwiach przedszkola znajduje się informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola. W przedsionku przedszkola znajduje się płyn dezynfekujący – każdy z rodzic/ opiekun/osoba trzecia wchodzący do budynku musi bezwzględnie zdezynfekować dłonie płynem dezynfekującym.

14. W szatni przedszkola może znajdować się jednorazowo 2 rodziców i 2 dzieci. Jeśli w szatni znajdują się już Rodzice z dziećmi, inni Rodzice przed wejściem do szatni powinni zaczekać.

15. Osoby czekające na wejście do przedszkola zobowiązane są do zachowania 1,5 metrowej odległości pomiędzy sobą.

16.Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ograniczają czas przebywania z dzieckiem w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzenie i odbieranie dzieci przez inne osoby.

17.W momencie przejęcia dziecka przez rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie powraca już do sali, jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.

18.Nauczyciele pilnują, by przed opuszczeniem sali dziecko załatwiło potrzeby fizjologiczne i zabrało swoje rzeczy ( ubrania, etui na okulary itp.).

19.Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania dyrektora Przedszkola nr 25 o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka, lub każdej osoby z którą dziecko miało kontakt.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA POTENCJALNEGO ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U DZIECKA

1.Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy je odizolować w tzw. miejscu izolacji znajdującym się w pokoju nauczycielskim na najwyższej kondygnacji przedszkola lub wyznaczonym miejscu w sali zajęć z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób trzecich.

2.Opiekę nad dzieckiem w tym czasie sprawuje starszy woźny.

3. Miejsce izolacji wyposażone jest w środki ochrony osobistej: fartuch i maseczki oraz płyn dezynfekujący.

4.Nauczycielka zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz prosić o jego natychmiastowe odebranie.

5. Jeżeli występują duszności u dziecka należy wezwać karetkę pogotowia informując rodziców/prawnych opiekunów.

6.Nauczycielka informuje dyrektora Przedszkola nr 25 o zaistniałym fakcie.

7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do odebrania dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w jak najkrótszym czasie.

8. Obszar, po którym poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) .

9. Pracownika, który dokona gruntownego czyszczenia powierzchni każdorazowo wyznaczy ustnie dyrektor Przedszkola nr 25 biorąc pod uwagę stan obecności pracowników.

10. W/w pracownik przed przystąpieniem do czyszczenia i dezynfekcji powinien założyć środki ochrony indywidualnej: jednorazowy fartuch, rękawice ochronne, jednorazową maseczkę.

11. Środki ochrony indywidualnej pracownika dokonującego czyszczenia i dezynfekcji należy szczelnie zapakować w worek oraz wyrzucić do śmietnika.

12. Ponownie należy dokładnie umyć wodą z mydłem i zdezynfekować ręce.

13.Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania dyrektora przedszkola o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 stwierdzonego u dziecka.

KOMUNIKACJA Z RODZICAMI

1.Zaleca się, aby Rodzice dzieci komunikowali się z personelem przedszkola telefonicznie.

2.Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów z przedszkola, a w przypadku nieodebrania do natychmiastowego oddzwonienia.

3.Nauczyciel musi mieć możliwość szybkiego kontaktu z opiekunami lub z rodzicami dzieci dlatego też powinien przygotować listę dzieci z wykazem aktualnych numerów telefonów do rodziców.

4.Listę należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych.