Archiwa

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 25; dane adresowe: al. Warszawska
37 a, 20-803 Lublin.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. z którym może Pani/Pan kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lco.lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora
danych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
a) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO) w związku z realizacją zadań opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych, pedagogicznych,
realizacji zajęć dodatkowych, żywienia dzieci, prowadzenia dziennika zajęć Przedszkola. Przetwarzanie
danych osobowych dzieci oraz ich rodziców odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
oraz ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświaty. Podanie danych osobowych w
celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze jest wymogiem ustawowym, co
oznacza, że są Państwo obowiązani do podania danych. Niepodanie danych będzie skutkowało
niemożnością realizowania zadań oświatowych wobec dziecka;
b) art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 pkt a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów, w tym promowania działalności Przedszkola oraz osiągnięć i
umiejętności dzieci np. poprzez wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunków dzieci utrwalonych przy
użyciu urządzeń rejestrujących. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednakże ich
niepodanie spowoduje niemożność realizacji celu opartego na zgodzie, lecz nie wpłynie na realizację
zadań oświatowych placówki;
c) art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w związku ze stosowaniem monitoringu
w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, pracowników oraz mienia placówki;
d) art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do
wyrażenia zgody.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty umocowane przepisami prawa do
odbioru danych osobowych oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył umową
przetwarzanie danych m.in. podmiotowi świadczącemu obsługę finansową tj. Lubelskiemu Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnemu Oświaty, podmiotowi świadczącemu obsługę informatyczną tj.
Wydziałowi Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin.
5. Z danych osobowych potrzebnych do realizacji wyżej wymienionych celów będziemy korzystać przez
czas niezbędny realizacji obowiązków Przedszkola oraz w obowiązkowym okresie przechowywania
dokumentacji powstającej w Przedszkolu, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Natomiast w
odniesieniu do danych dotyczących wizerunku z monitoringu wizyjnego przez okres do trzech miesięcy
od dnia nagrania.
6. Dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym mogą podlegać profilowaniu wyłącznie w zakresie
oceny realizacji obowiązków pracowniczych wynikającej z określonych przepisów prawnych.
7. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych;
b) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art.
16 RODO;
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18
RODO;
e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach
określonych w art. 21 RODO ;
f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO ;
g) prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO).
9. Zgodnie z obowiązującym prawem Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i
rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i
filmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie).
Pamiętać należy, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której
wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku
dziecka.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Bartłomiej Maciak
adres e-mail: iod@lco.lublin.eu
tel. 814666414

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..