Archiwa

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 25 W LUBLINIE
„Wychowawca w pracy z dzieckiem powinien być ogrodnikiem. W każdym bowiem ogrodzie, o który się dba i pielęgnuje, wszystkie rośliny i kwiaty pojawiają się w swoim czasie. Dobry ogrodnik nie będzie się starał zmienić róży w lilię. Ogrodnik zachwyca się każdą rośliną. Nie wyciąga on roślin po to, by rosły. Pozostawia to działaniom czasu, światła, słońca i wody, troszcząc się jedynie o zaspokojenie wszystkich potrzeb rosnącej rośliny.”

Lucie Ryan

,,Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno”

Helen Parkhurst 

Zatwierdzona (po zmianach) na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 13.09.2013r.
Nasza placówka.przedszkole
Przedszkole nr 25 jest zlokalizowane na terenie miasta Lublin, przy ul. Al. Warszawska 37a, w dzielnicy Sławinek. Od strony ul. Al. Warszawska, przed budynkiem rozciąga się ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt sportowo – rekreacyjny. Przedszkole istnieje od 1990 roku.

MISJA PRZEDSZKOLA
Misją Przedszkola jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NASZEJ PRACY:
I. Najwyższą wartością dla nas jest dziecko i jego potrzeby.
Dążymy do tego, aby dzieci:koncepcja
a/ były odpowiedzialne, samodzielne, umiały współpracować ze sobą.
b/ posiadały umiejętności społeczne warunkujące poprawne relacje z rówieśnikami i dorosłymi: były koleżeńskie, empatyczne, stosowały zasady dobrego wychowania, szanowały drugiego człowieka;
c/ dostrzegały konieczność prowadzenia zdrowego stylu życia;
d/ były dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole;
e/ rozwijały zamiłowania, zainteresowania, uzdolnienia i ciekawość poznawczą;
f/ były aktywne i twórcze;
g/ miały poczucie przynależności społecznej i narodowej;
h/ prezentowały postawę poszukującą, otwartą na świat; i/ w naszym przedszkolu czuły się jak w domu – bezpieczne i szczęśliwe.

II. Współpracujemy z Rodzicami Pragniemy, aby:rodzice-300x215
1/ darzyli nas zaufaniem;
2/ byli naszymi partnerami, wspierali nas w działaniach;
3/ uczestniczyli w procesie edukacji i wychowania dzieci;
4/ uczestniczyli w życiu przedszkola poprzez:
a) udział w uroczystościach : -pasowanie na przedszkolaka -„Jesień zaczarowana w kolorach”, Święto pieczonego kartofelka” -„Jasełka” „Dzień Babci i Dziadka” -bal karnawałowy -„Dzień Mamy i Taty”.
b) zajęciach otwartych
c) zebraniach z rodzicami;
d) konsultacjach indywidualnych – nauczycielki, pedagog, psycholog, logopeda,
e) spotkaniach integracyjnych
f)czytelnictwo artykułów pedagogicznych.nauczycielka-przedszkola
g) pomoc w układaniu jadłospisu;
III. Nauczyciele:
– są wysoko wykwalifikowani, kompetentni /stale się doskonalą/;
– chętnie dzielą się wiedzą psychologiczno – pedagogiczną, wspierają działania wychowawcze Rodziców; pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci;
– indywidualnie, podmiotowo traktują każdego z wychowanków;
– wykorzystują aktywizujące metody pracy z dzieckiem, np. metodę Dobrego Startu M.Bogdanowicz, „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metodę pedagogiki zabawy, Edwarda de Bono, mnemotechnikę, arteterapię, metodę R. Labana, W. Sherborne, P.Dennisona i in.;
– współpracują zespołowo dla dobra dziecka;
– są życzliwi – stymulujący – twórczy;
– są otwarci na opinie Rodziców;
– prezentują wysoką kulturę osobistą.
IV. W naszym przedszkolu:pobrane (1)
1/ Stosujemy zasady racjonalnego i zdrowego żywienia.
2/Realizujemy innowację pedagogiczną: „Wykorzystanie koncepcji planu daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku przedszkolnym”.
3/ Realizujemy z dziećmi programy edukacyjne:
a) „Przedszkolaki nie płaczą” – autorski pogram adaptacyjny.
b) Ogólnopolski program edukacyjny pod hasłem „Kubusiowi Przyjaciele Natury ” organizowany przez Fundację „Nasza Ziemia” oraz Firmę „Tymbark”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska.
c) „Bohater tygodnia” – projekt autorstwa Carmen Ibanez Sandin zaadaptowany dla dzieci z Przedszkola nr 25.
d) „Czyste powietrze wokół nas” – program antynikotynowy opracowany przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Lublinie.
e)”Gimnastyka buzi i języka” – program edukacyjny – N. Łaper
f) „Emocje i ja”- program autorski N.Łaper i E.Skulimowskiej
g)”W zdrowym ciele zdrowy duch”- ”- program autorski M.Gardyas i M.Ożóg
h) Akademia Zdrowego Przedszkolaka- ogólnopolski cykl akcji prozdrowotnych o charakterze edukacyjnym
i) inne atrakcyjne.
4/Przygotowujemy dzieci do konkursów, przeglądów i festiwali organizowanych przez różne instytucje .
5/Organizujemy konkursy na terenie przedszkola.
6/Organizujemy koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne. W ramach cyklu ,, Nauczyciel w roli aktora” prezentujemy dzieciom bajki i baśnie.
7/Organizujemy wspólnie z dziećmi kiermasze świąteczne.
8/Prowadzimy szeroko zakrojoną współpracę ze środowiskiem lokalnym. Współpracujemy z:
a/ Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
b/ Przedszkolem nr 15, Przedszkolem Niepublicznym „Bajkolandia”.
c/ Szkołą Podstawową nr 14 w Lublinie
d/ Parafią pw. Wieczerzy Pańskiej w Lublinie
e/ Filią Biblioteki Publicznej im H. Łopacińskiego
f/Komendą Miejską Policji w Lublinie – prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci z udziałem maskotki policyjnej „Sierżanta Poli”
g/Młodzieżowym Domem Kultury nr 2
h/ Uczestniczymy w akcjach charytatywnych:
– „Góra grosza” zorganizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem MENiS.
– „Twój dar serca dla Hospicjum” im. Małego Księcia w Lublinie oraz zbiórka plastikowych nakrętek.
– ,,Posprzątajmy Lublin na wiosnę” – akcja edukacyjno – wychowawcza zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.
i/ Rozbudzamy ciekawość poznawczą poprzez organizację wycieczek i spotkań: z przedstawicielami Lubelskiego Egzotarium, lubelską poetką Pani Alicją Barton, garncarzem, lekarzem, organizację „Wyjątkowych dni w przedszkolu – czerwony, biały, „Dzień marchewki”, „Święto pluszowego misia”
j/ oferujemy zajęcia dodatkowe bezpłatne: język angielski, gimnastykę korekcyjno – kompensacyjną, zajęcia wspomagające rozwój mowy, plastykę, zajęcia taneczne.
V. Strategia zarządzania w naszym przedszkolu:vector-old-paper-with-quill-pen-6230
-oparta jest na demokracji, otwartości, przydzielaniu działań pracownikom w zakresie ich kompetencji;
-polega na inspiracji ludzi do działania, wykorzystywaniu ich potencjału, kształtowaniu postaw refleksyjnych, wyzwalaniu entuzjazmu, nadającego sens i znaczenie codziennym czynnościom, stosowaniu zasady partnerstwa, idei współdziałania i wzajemnej pomocy;
-polega na stałym dążeniu do podnoszenia jakości warunków pobytu dzieci w przedszkolu poprzez remonty, wzbogacanie estetyki sal i pomieszczeń, wzbogacanie wyposażenia.