Archiwa

 

Drodzy Rodzice

Zdjęcia z wizyty Mikołaja i Balu Karnawałowego chętnym Rodzicom przekopiujemy na pendrive. Prosimy o przynoszenie podpisanych nośników do nauczycielek poszczególnych grup.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uprzejmie informujemy Państwa Rodziców, iż  Przedszkole nr 25 posiada nowy numer telefonu stacjonarnego:                 81 466 47 38

Podaję także numery telefonów:

tel. kom. Dyrektora Przedszkola nr 25:  661 325 316

tel. kom. Intendenta:  661 325 532

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Harmonogram koncertów muzycznych w naszym przedszkolu:

29.11.2022 -Dźwięki lasu

18.01.2023 – W wiosce Eskimosów

07.03.2023 -O wiośnie w lesie

09.05.2023 – Dźwięki  lasu tropikalnego

13.06.2023 – Hawajskie rytmy

Koncerty zostaną opłacone z funduszu Rady Rodziców

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Planowane w roku szkolnym 2022/2023 zajęcia kulinarne z dziećmi:

Styczeń

– szarlotka

– sałatka owocowanie

Luty

– chlebek bananowy

Marzec

– ciasto jogurtowe

– chipsy owocowe

Kwiecień

– szaszłyki owocowe

– kruche ciasteczka z lukrem

Maj

– kanapki z nowalijkami

– ciasteczka owsiane

Czerwiec

– muchomorki z jajka i pomidora

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo Rodzice 

Z powodu stale rosnących cen produktów spożywczych od dnia 1.11.2022r. planujemy zwiększenie stawki żywieniowej. Stawka będzie wynosiła 8,50 zł.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Godziny konsultacji:

Błaszczak Klaudia : wtorek 16:00 – 16:30, piątek 15:15-15:30 oraz 16:00-15:15

Franczak Justyna: poniedziałek 16:00 – 16.30, środa 16.00 – 16.30

Czubacka Magdalena: czwartek 15:30 – 16:30

Natalia Łaper: poniedziałek 15:00-15:30; środa 13:15-13:45

Marzena Ożóg: poniedziałek 9:15-9:45, piątek: 14:45-15:15

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Dnia 15 września 2022 r. została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycją 4424 uchwała nr 1273/XLII/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin.
Zgodnie z uchwałą zmianie ulega wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, z 1 zł do 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 października 2022 roku.

Uchwała znajduje się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Agnieszka Kukawska Żydek

Dyrektor Przedszkola nr 25

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szanowni Państwo Rodzice

  Wysokość  opłat za przedszkole oraz indywidualny numer rachunku bankowego można znaleźć w dzienniku elektronicznym, w zakładce OPŁATY .

W sprawie opłat  można także dzwonić do przedszkola  (tel. 81 533 88 12) w godzinach 7.30-14.30.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Uprzejmie proszę Państwa Rodziców o przekazywanie informacji na temat zmian w adresie  zamieszkania dzieci.  

Z poważaniem

Agnieszka Kukawska -Żydek

dyrektor Przedszkola nr 25

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Państwo

Poniżej ponownie podajemy instrukcję uzyskania dostępu do dziennika elektronicznego

Jak uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego
Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.
1.Wchodzimy na stronę Lubelski Portal Oświatowy
https://portal.edu.lublin.eu/
2.Klikamy na pole „dziennik elektroniczny”
3.Klikamy pole „Przywracanie dostępu do konta”
4. W oknie Przywracanie dostępu należy wpisać adres e-mail podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola .
5.Zaznaczamy opcję Nie jestem robotem, a następnie klikamy przycisk Wyślij wiadomość.
6. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
7.Proszę zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.
8.Proszę zalogować się do swojej poczty elektronicznej, odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odnośnik do strony, na której można wprowadzić swoje własne hasło.
9. Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, trzeba przejrzeć inne jej foldery.
10. W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło należy wprowadzić swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Trzeba zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
11. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności i kliknąć przycisk Zweryfikuj.

INSTRUKCJA PIERWSZEGO LOGOWANIA

Download (PDF, 1.24MB)

INSTRUKCJA SCALANIA KONT

Download (PDF, 670KB)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

Organizacja opieki w podmiocie:
Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczqce spożywania posiłków poniżej).
Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.
* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia
Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.
Postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu
Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskaćteleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

1.Dzieci do przedszkola mogą  przyprowadzać  i odbierać je  osoby zdrowe.

2.Prosimy, aby w przestrzeni przedszkola w jednym czasie przebywał jeden Rodzic/prawny opiekun z dzieckiem.

3.Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

4.Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

5.Jesli dziecko wykaże  jakimikolwiek symptomy  choroby ( katar, kaszel, biegunka, wymioty itp) nauczycielka niezwłocznie poinformuje Rodziców  z prośbą o natychmiastowe  odebranie z przedszkola.

6.Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci  są zobowiązane rygorystycznego przestrzegania na terenie przedszkola wszelkich środków ostrożności: min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk (przedszkole nie zapewnia rękawiczek).

7.Prosimy o zachowanie dystansu społecznego w każdej przestrzeni przedszkola min 1,5 m.

8.Należy ograniczyć czas przebywania z dzieckiem  w szatni do minimum tak, by umożliwić sprawne przyprowadzenie i odbieranie dzieci przez inne osoby.

9.Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić  do sali zajęć. Mogą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola – szatnia i klatka schodowa.

10.Przyprowadzajac dziecko do sali zajęć należy ograniczyć czas przyprowadzenia i konsultacji  z nauczycielem do niezbędnego minimum.

11.Dzieci z przedszkola do domu  nie powinny zabierać  żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

12.W momencie przejęcia dziecka przez Rodzica i udaniu się do szatni, dziecko nie powraca już do sali, jeżeli czegoś zapomniało zabrać czyni to następnego dnia.

13.Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała    dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów   chorobowych  i zobowiązani są złożyć stosowne oświadczenie. /Zgoda rodziców/prawnych opiekunów  na pomiar temperatury ciała dziecka.

14.Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania dyrektora Przedszkola nr 25 o pozytywnym wyniku testu na  koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę   COVID-19 stwierdzonego u dziecka, rodzica/ opiekuna dziecka, lub każdej osoby z którą dziecko miało kontakt.

…………………………………………………………………………………………..

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zajęcia wspierające rozwój dziecka wynikające z realizacji programu wychowania przedszkolnego, zabawa zorganizowana lub swobodna, rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka, podtrzymywanie i rozbudzanie zainteresowań

8.00 – 8.15 – kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ćwiczenia poranne 8.15 – 9.00 – kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do śniadania, śniadanie

9.00 – 11.30 – zajęcia kierowane realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego dostosowane do możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb z zachowaniem zasady przemienności form i metod pracy oraz rodzajów aktywności, zajęcia religii, języka angielskiego, rytmiki zgodne z arkuszem organizacji pracy przedszkola

– kształtowanie nawyków higienicznych, II śniadanie

– zabawy organizowane w budynku przedszkola (w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych) oraz na powietrzu doskonalące motorykę, zaspakajające potrzebę ruchu

– kształtowanie zaciekawienia elementami otoczenia poprzez organizację spacerów

11.30 – 12.30

– kształtowanie nawyków higienicznych, przygotowanie do obiadu, obiad

12.30 – 14.00 w grupie II i III

-czas na odpoczynek

zabawy i zajęcia rozwijające w dziecku oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy

w grupie I – czas na odpoczynek

14.00 – 17.00

– kształtowanie nawyków higienicznych, podwieczorek

– rozchodzenie się dzieci

– zabawa zorganizowana lub swobodna

– rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka, podtrzymywanie i rozbudzanie zainteresowań, zajęcia religii, języka angielskiego, zgodne z arkuszem organizacji pracy przedszkola

Godziny posiłków: śniadanie 8.30, II śniadanie 10.00, obiad 11.45, podwieczorek – 14.15

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Szanowni Rodzice
Bardzo proszę,  aby w tytule przelewu za wyżywienie i/lub czesne wpisywać:
1) imię i nazwisko
2) symbol lub nazwę placówki ( P25 lub Przedszkole nr 25)
Z poważaniem
Agnieszka Kukawska -Żydek

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak uzyskać dostęp do dziennika elektronicznego
Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.
1.Wchodzimy na stronę Lubelski Portal Oświatowy
https://portal.edu.lublin.eu/
2.Klikamy na pole „dziennik elektroniczny”
3.Klikamy pole „Przywracanie dostępu do konta”
4. W oknie Przywracanie dostępu należy wpisać adres e-mail podany we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola .
5.Zaznaczamy opcję Nie jestem robotem, a następnie klikamy przycisk Wyślij wiadomość.
6. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności (np. przepisz kod z obrazka) i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
7.Proszę zapoznać się z treścią komunikatu wyświetlonego na stronie Podsumowanie operacji.
8.Proszę zalogować się do swojej poczty elektronicznej, odebrać wiadomość, przeczytać ją i kliknąć odnośnik do strony, na której można wprowadzić swoje własne hasło.
9. Jeśli wiadomości nie ma w głównym folderze skrzynki odbiorczej, trzeba przejrzeć inne jej foldery.
10. W oknie Aktywacja konta w polach Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło należy wprowadzić swoje hasło, stosując się do podpowiadanych wymagań. Trzeba zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Ustaw nowe hasło.
11. Jeśli po kliknięciu opcji Nie jestem robotem rozwinie się okienko weryfikacji, należy wykonać polecane czynności i kliknąć przycisk Zweryfikuj.
………………………………………………….
Logowanie do systemu UONET+
1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych i przejdź na stronę startową systemu UONET+. 2. Kliknij przycisk Zaloguj się
3. W oknie logowania wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk Zaloguj się.
4.Jeśli zapomnisz hasło, to na stronie logowania do systemu skorzystaj jeszcze raz z odsyłacza Przywróć dostęp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

UWAGA!

   W związku z realizacją kolejnego etapu wdrażania zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin  od 1 września  2020r w przedszkolu obowiązuje elektroniczna rejestracja obecności dziecka  w przedszkolu.

   Instrukcja  instalacji aplikacji  jest  dostępna pod adresem : https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

Rejestracja jest możliwa za pomocą aplikacji Obecność Vulcan do pobrania na telefon.                                Kod QR znajdą Państwo w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

Kody PIN, potrzebne do rejestracji dziecka można pobrać u nauczycielek poszczególnych oddziałów.

Niezarejestrowanie wejścia dziecka do przedszkola przez rodzica/opiekuna skutkować będzie nieuwzględnieniem dziecka na liście obecności w danym dniu, natomiast brak rejestracji wyjścia spowoduje naliczenie opłat za cały dzień pobytu czyli do godz.17:00.

W przypadku problemów z obsługą aplikacji prosimy  o zgłoszenie prośby o rejestrację dziecka   do nauczyciela grupy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dzieci z naszego przedszkola są pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4

Ul. Żołnierzy Niepodległej 1
Poradnia służy pomocą dzieciom i ich rodzicom w zakresie: diagnozy rozwoju dziecka, psychoedukacji, porad dotyczących problemów wychowawczych, terapii grupowej i indywidualnej, wydawania opinii i orzeczeń.
Osoby odpowiedzialne za współpracę z Przedszkolem:
Pedagog: Magda Ochal
Psycholog: Antonina Gutowska
Logopeda: Katarzyna Opoka

Adres: ul. Żołnierzy Niepodległej 1
Telefon: (081) 53 248 22 wew. 30
Sekretariat czynny w godz: 8.00–15.30, poniedziałki i czwartki: 8.00–17.00