Archiwa

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W PRZEDSZKOLU NR 25 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

l.p.

Tytuł programu

autor

Numer dopuszczenia

grupa

1

Kolorowy start” autorstwa pod numerem

Wiesława Żaba Żabińska

P.25-1-31/08/2022

I

2

Nowe przygody Olka i Ady”

Agata Bober, Marzena Kwiecień, Wiesława Żaba-Żabińska

P.25-2-31/08/2022

II

3

Hej, hej, hej, English is ok!”w oparciu o metodę TPR Total Physical Response”

Anna Wójcik

P.25-3-31/08/2022

I,II,III

4

Ćwiczyć każdy może!” program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

Marzena Ożóg

P.25-4-31/08/2022

II,III

5

Rozśpiewane smyki”

Sylwia Smyk

P.25-5-31/08/2022

I,II,III

6

Planeta Dzieci. Czterolatek”

Marlena Szeląg, Gabriela Lipińska

P.25-6-31/08/2022

III

7

Program profilaktyki logopedycznej

Natalia Łaper

P.25-7-31/08/2022

I,II,III

8

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym”

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski –program o numerze AZ-0-01/10.

P.25-8-31/08/2022

I,II,III

W przedszkolu realizowane są także:

Grupa

Termin realizacji

Tytuł i krótki opis projektu

Nauczyciele realizujący:

 

 

III

 

 

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

„Mamo, tato, wolę wodę!”

Udział w projekcie oraz wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

Błaszczak Klaudia

III

II

I

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

“Dzieciaki Mleczaki”

Udział w projekcie przekazującym wiedzę na temat walorów mleka i produktów mlecznych

 

Błaszczak Klaudia

 

III

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

“Gramy w zielone”

Udział w projekcie ekologicznym

 

Błaszczak Klaudia

III Październik 2022 – czerwiec 2023 “Dookoła Polski”

Udział w projekcie
poszerzającym wiedzę o Polsce a także o jej poszczególnych regionach

Błaszczak Klaudia
III Grudzień 2022 Przygotowanie kartek świątecznych dla dzieci
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Błaszczak Klaudia
II Październik 2022 – czerwiec 2023 “Czyste powietrze wokół nas”

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Łaper Natalia
II Październik 2022 – czerwiec 2023

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem programu jest rozwijanie czytelnictwa; wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich; podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe
i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;  działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom

Łaper Natalia
II Październik 2022 – czerwiec 2023

„Dzieci uczą Rodziców”

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa, ekologii, historii, sportu, astronomii, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

Łaper Natalia
II Marzec 2023

“Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Łaper Natalia
II Październik 2022 – czerwiec 2023

Kubusiowi przyjaciele natury”

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Ożóg Marzena
II Październik 2022 – czerwiec 2023

„Mali Wielcy Odkrywcy”

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Ożóg Marzena
I

II

III

Październik 2022 – czerwiec 2023

„Ćwiczyć każdy może!” program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, którego celem jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała.

Ożóg Marzena
II

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

“Program powszechnej dwujęzyczności”

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

Ożóg Marzena
II Październik 2022-Grudzień 2022

“Bajeczna Księga”

Cel: promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków; stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej; angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Franczak Justyna
II Październik 2022

,,Z darami natury świat nie jest ponury”

Projekt ekologiczno-plastyczny, którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z istotą zero waste.

Franczak Justyna
II

 

 

 

 

II

Październik 2022- czerwiec 2023

 

 

 

 

Styczeń – Czerwiec 2023

,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Rozwijanie i promowanie czytelnictwa, uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki

,,Bliżej pieska”

Rozwijanie wrażliwości wśród dzieci do zwierząt,cheć niesienia im pomocy.Budzenie ciekawości funkcjonowania i życia zwierząt.

Franczak Justyna

 

 

 

 

 

 

 

 

Franczak Justyna

I Październik 2022- kwiecień 2023

“Czyściochowa Akademia”

Celem programu jest kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych wśród dzieci.

Czubacka Magdalena
I Październik 2022- maj 2023

“Terapia ręki dla każdego”

Celem programu jest usprawnienie motoryki małej wśród dzieci.

Czubacka Magdalena
I Październik 2022- maj 2023

“SensoSmyki”

Celem projektu jest zachęta do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata, a także wspomaganie harmonijnej pracy układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów.

Czubacka Magdalena