Archiwa

Zestaw programów nauczania realizowanych w Przedszkolu nr 25 w roku szkolnym 2023/2024

l.p.

Tytuł programu

autor

Numer dopuszczenia

grupa

1.

Program wychowania przedszkolnego”

W.Żaba- Żabińska, W.Majewska, R.Paździo

P.25-1-31/08/2023

I,II

2

Samodzielne wszechstronne szczęśliwe”

Monika Chludzińska Agata Kacprzak-Kołakowska Anna Kucharczyk Dorota Kucharska

Anna Pawłowska-Niedbała

Marta Pietrzak Agata Smoderek

P.25-2-31/08/2023

III

3

Przyjaciel przyrody”

Marzena Ożóg

P.25-3-31/08/2023

I

4

Hej, hej, hej, English is ok!”w oparciu o metodę TPR Total Physical Response”

Anna Wójcik

P.25-4-31/08/2023

I,II,III

5

Ćwiczyć każdy może!” program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej

Marzena Ożóg

P.25-5-31/08/2023

I

6

Rozśpiewane smyki”

Sylwia Smyk

P.25-6-31/08/2023

I,II,III

7

Program profilaktyki logopedycznej

Natalia Łaper

P.25-7-31/08/2023

II

8

Innowacja „Wykorzystanie koncepcji planu daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy dzieci w wieku przedszkolnym”

Agnieszka Kukawska-Żydek

Marzena Ożóg Monika Gardyas

P.25-8-31/08/2023

I,II,III

9

KOCHAMY DOBREGO BOGA. Wprowadzenie w życie religijne. Program nauczania religii dzieci w wieku przedszkolnym”

Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski –program o numerze AZ-0-01/10.

P.25-931/08/2023

I,II,III

10

Regiony Polski”

Natalia Łaper

P.25-1031/08/2023

II

11

W krainie dźwięków”

Justyna Franczak

P.25-1131/08/2023

III

12 ,, Witaminki” Katarzyna Adamowicz P.25-12-31/08/2023 III
13 ,,Mamo, tato, wolę wodę” Katarzyna Adamowicz P.25-13-31/08/2023 III
14 „Czyste powietrze wokół nas” Angelika Bernat P.25-14-31/08/2023 II

W przedszkolu realizowane są także:

Grupa

Termin realizacji

Tytuł i krótki opis projektu

Nauczyciele realizujący:

 

 

III

 

 

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

„Mamo, tato, wolę wodę!”

Udział w projekcie oraz wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

Błaszczak Klaudia

III

II

I

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

“Dzieciaki Mleczaki”

Udział w projekcie przekazującym wiedzę na temat walorów mleka i produktów mlecznych

 

Błaszczak Klaudia

 

III

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

“Gramy w zielone”

Udział w projekcie ekologicznym

 

Błaszczak Klaudia

III Październik 2022 – czerwiec 2023 “Dookoła Polski”

Udział w projekcie
poszerzającym wiedzę o Polsce a także o jej poszczególnych regionach

Błaszczak Klaudia
III Grudzień 2022 Przygotowanie kartek świątecznych dla dzieci
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie
Błaszczak Klaudia
II Październik 2022 – czerwiec 2023 “Czyste powietrze wokół nas”

Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

Łaper Natalia
II Październik 2022 – czerwiec 2023

„Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

Celem programu jest rozwijanie czytelnictwa; wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie – codzienne czytanie dzieciom, poszukiwanie w/w postaw w utworach literackich; podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe
i edukacyjne wszystkich uczniów – dobór literatury do wieku, możliwości i potrzeb dzieci;  działanie na rzecz poznawania polskiej kultury – prezentacja polskiej literatury dzieciom

Łaper Natalia
II Październik 2022 – czerwiec 2023

„Dzieci uczą Rodziców”

Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, bezpieczeństwa, ekologii, historii, sportu, astronomii, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

Łaper Natalia
II Marzec 2023

“Skąd się biorą produkty ekologiczne”

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Łaper Natalia
II Październik 2022 – czerwiec 2023

Kubusiowi przyjaciele natury”

Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Ożóg Marzena
II Październik 2022 – czerwiec 2023

„Mali Wielcy Odkrywcy”

Celem programu Mali Wielcy Odkrywcy jest propagowanie edukacji przez zachęcanie dzieci do przeprowadzania doświadczeń. Program ma zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia są pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Ożóg Marzena
I

II

III

Październik 2022 – czerwiec 2023

„Ćwiczyć każdy może!” program zajęć ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej, którego celem jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie umiejętności ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała.

Ożóg Marzena
II

 

Październik 2022 – czerwiec 2023

“Program powszechnej dwujęzyczności”

Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

Ożóg Marzena
II Październik 2022-Grudzień 2022

“Bajeczna Księga”

Cel: promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków; stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej; angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Franczak Justyna
II Październik 2022

,,Z darami natury świat nie jest ponury”

Projekt ekologiczno-plastyczny, którego celem jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z istotą zero waste.

Franczak Justyna
II

 

 

 

 

II

Październik 2022- czerwiec 2023

 

 

 

 

Styczeń – Czerwiec 2023

,,Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Rozwijanie i promowanie czytelnictwa, uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki

,,Bliżej pieska”

Rozwijanie wrażliwości wśród dzieci do zwierząt,cheć niesienia im pomocy.Budzenie ciekawości funkcjonowania i życia zwierząt.

Franczak Justyna

 

 

 

 

 

 

 

 

Franczak Justyna

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

  1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
  3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
  4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
  5. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
  6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
  7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
  8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
  9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.