Archiwa

 

Wysokość opłat za przedszkole można odczytać w dzienniku elektronicznym, w zakładce OPŁATY.

W sprawie opłat za przedszkole  można dzwonić do przedszkola. Kontakt telefoniczny tel.: 81 466 47 38

Opłaty za przedszkole w roku szkolnym 2023/2024

Zasady odpłatności za przedszkole reguluje uchwała UCHWAŁA NR 1476/L/2023 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin ( Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023r, poz. 3857)

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9,50 zł.

Jak dokonać płatności za przedszkole?

Dokonując opłaty za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego należy posługiwać się indywidualnym numerem rachunku bankowego.

W tytule przelewu za wyżywienie i/lub czesne wpisywać:

1) imię i nazwisko

2) symbol lub nazwę placówki ( P25 lub Przedszkole nr 25)

Wpłat za przedszkole dokonywać należy do 10 dnia każdego miesiąca.

Opłata za korzystanie dziecka z usług przedszkola zawiera dwie składowe:
– z tytułu wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie
(opłata za pobyt)
– za wyżywienie

Podstawa obliczenia opłaty:
– ilość godzin
pobytu w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie x 1,30 zł (stawka opłaty)
– opłata za wyżywienie (ilość dni roboczych x
 9,50 zł – wysokość dziennej stawki żywieniowej)

Wartości procentowe dotyczące ulg w odpłatnościach dla dużej rodziny (tzw. 3+) posiadającej troje i więcej dzieci:
– ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzone przez M. Lublin -50%
– ulga na dwoje dzieci uczęszczające do przedszkola: na pierwsze – 20%, na drugie – 80%
– ulga na troje dzieci: na pierwsze – 20%, na drugie – 80%, na trzecie – 100%

Od rodziców dzieci 6-letnich Gmina Lublin nie pobiera opłat za pobyt dzieci. Oznacza to, że rodzice uiszczają jedynie opłatę za wyżywienie.

Z poważaniem
Agnieszka Kukawska -Żydek