Archiwa

Godziny konsultacji: 

Franczak Justyna: wtorek: 10:30-10:45, środa: 13:45 – 14:15 oraz 15:15-15.30

Adamowicz Katarzyna: wtorek: 12:15-12:45, czwartek: 16:00-16:30

 

 

                                                                                                                                                        MARZEC

 

1.Zdrowy jak ryba.

2.Świat się zmienia.

3.Wiosno,gdzie jesteś?

4.Morskie przygody.

Tydzień pierwszy.

Temat: Zdrowy jak ryba.

W tym tygodniu dzieci:

-stworzą i odczytają szyfry według przyjętego kodu przyporządkowującego litery i cyfry do znaków

-zastosują klasyfikację dla porządkowania przedmiotów w otaczającej przestrzeni

-przełożą regularności z jednej reprezentacji na drugą

-ustalą równoliczności przez przeliczanie

-nauczą się porządkować zbiory przedmiotów według wzrastającej i malejącej liczebności w dostępnym zakresie

-podejmą próbę czytania prostych wyrazów z poznanych liter

Tydzień drugi.

Temat: Świat się zmienia.

W tym tygodniu dzieci:

dostrzegą związki przyczynowo-skutkowe

-poznają litery drukowane małe i wielkie litera „z”, „Z”

-podejmą próby doskonalenia umiejętności prowadzenia dyskusji z przestrzeganiem zasady wzajemnego słuchania i argumentowania wyrażanych opinii i ocen

-rozwiną kreatywność i wyobraźnię przez łączenie technik plastycznych

-nauczą się klasyfikować przedmioty ze względu na cechy jakościowe

Tydzień trzeci.

Temat: Wiosno, gdzie jesteś?

W tym tygodniu dzieci:

-poznają literę „c”, „C”

-wykonają prace plastyczne inspirowane literaturą, zjawiskami przyrodniczymi

-wykorzystają znane piktogramy do kodowania informacji

-poprowadzą obserwacje, doświadczenia i eksperymenty zmierzające do dostrzegania skutków wykonywanych czynności

– poprowadzą kalendarz pogody z zaznaczeniem pory roku, nazwy miesiąca i dnia tygodnia

– dostrzegą następstwa: pór roku, dni tygodnia, pór dnia, posługiwanie się pojęciami dotyczącymi czasu

-utrwalą i wzbogacą słownictwo służące do opisywania warunków pogodowych

– zwrócą uwagę na wpływ obserwowanych zjawisk na odczucia

-udoskonalą umiejętności nazywania i rozpoznawania roślin na podstawie cech charakterystycznych

Tydzień czwarty

Temat: Morskie przygody.

W tym tygodniu dzieci.

– poszerzą wiedzę z zakresu akwenów wodnych, flory i fauny mórz i oceanów

– udoskonalą umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, wyróżniania głosek w nagłosie

-poszerzą wiadomości na temat stanu skupienia wody: zamarzanie, topnienie, skraplanie, parowanie

-poznają wpływ zanieczyszczenia środowiska na funkcjonowanie ludzi, zwierząt i roślin

– prowadzą obserwacje, doświadczeń i eksperymenty zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności

-wdrążą się do posługiwania się liczebnikami porządkowymi podczas liczenia

-udoskonalą umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

– ukształtują umiejętności rozwiązywania różnego rodzaju łamigłówek, labiryntów, rebusów

 

 

1. W karnawale.

2. Mroźne krainy.

3. Płynie, Wisła płynie.

4. Sztuka wokół nas.

 

Tydzień pierwszy.

Temat: W karnawale.

W tym tygodniu dzieci:

– wzbogacą wiedzę na temat strojów ludowych,

– będą poznawały stroje z różnych regionów Polski,

– poznają historię krakowiaka,

– spróbują przytoczyć słowa rozpoczynające się na głoskę ,,b”,

– utrwalą w pamięci zapis graficzny poznanych cyfr i liter,

– porównają karnawał w Polsce w Rio,

– utrwalą obraz graficzny cyfry ,,0”,

– utrwalą piosenkę zimowa poleczka.

 

Tydzień drugi.

Temat: Mroźne krainy

W tym tygodniu dzieci:

-pogłębią wiedzę na temat bieguna północnego oraz południowego,

-poznają Grenlandię i ciekawostki z nią związane,

– zapoznają się obraz graficzny litery ,, n” ,,N” i odtworzą go za pomocą różnych materiałów,

-wyodrębnią przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na głoskę,

-określą sytuację korzystne i niekorzystne dla środowiska i zwierząt,

-pogłębią wiedzę na temat życia pingwinów,

-dowiedzą się, dlaczego należy dbać o środowisko i chronić zwierzęta.

 

Tydzień trzeci.

Temat: Płynie, Wisła płynie.

W tym tygodniu dzieci:

– poznają charakterystyczne zabytki Krakowa, Torunia i Gdańska

– nauczą się słów piosenki ,, Nasza Wisła”,

– wysłuchają legendy o toruńskich piernikach,

– poznają postać Mikołaja Kopernika.

 

Tydzień czwarty.

Temat: Zdrowy jak ryba.

W tym tygodniu dzieci:

– wyjaśnią hasło ,,zdrowy jak ryba”,

– wymienią produkty, które powinny znaleźć się w codziennej diecie,

– wysłuchają opowiadania ,,Szczepionka” R. Piątkowskiej,

– nauczą posługiwać się bandażem.

1.Kosmiczne podróże.

2.Zimowe szaleństwo.

3.Babcia i dziadek to skarb.

4.Zawodowe plany.

 

Tydzień pierwszy.

Temat: Kosmiczne podróże.

W tym tygodniu dzieci:

-wykorzystają zjawiska fizyczne do zabaw konstrukcyjnych, np. siły wydobywającego się z balonu powietrza w modelu rakiety •

-będą doskonalić umiejętności płynnego mówienia

-będą dokonywać analizy i syntezy prostych słów

-dokonają pomiaru odległości, szacowania odległości

-będą  posługiwać się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia, ale i z punktu widzenia innej osoby: „w prawo”, „w lewo”, „do tyłu”, „do przodu”

– będą doskonalić umiejętności szacowania liczby przedmiotów w wyodrębnionym zbiorze, stosowanie określeń: „mniej”, „więcej”, „tyle samo”

-będą doskonalić umiejętności posługiwania się w dostępnym zakresie liczebnikami porządkowymi i dostrzeganie ich znaczenia, poznawanie cyfr od „1” do „8”

-będą samodzielne przytaczać słowa rozpoczynające się głoską ,,p”.

 

Tydzień drugi.

Temat: Zimowe szaleństwo.

W tym tygodniu dzieci:

 

-dostrzegą związki przyczynowo-skutkowe
-wzbogacą umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji

-będą szukać rymów i tworzyć krótkie rymowanki

-stworzą prace plastyczne inspirowane literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, wyobraźnią

-będą doskonalić umiejętności wykorzystywania piktogramów do kodowania informacji

-porównają długości, będą  używać określeń: „dłuższy”, „krótszy”

 

Tydzień trzeci.

Temat: Babcia i dziadek to skarb.

W tym tygodniu dzieci:

-utrwalą kształt liter przez różnorodne działania: plastyczne, graficzne, konstrukcyjne, ruchowe
-poznają litery drukowane– małe i wielkie
-zauważą, że wynik liczenia nie zależy od układu elementów i kolejności liczenia (liczenie w różnych kierunkach, przeliczanie tych samych elementów różnie ułożonych: w rzędzie, piramidkach, rozsypce)
-będą rozwijać odczuwanie empatii oraz chęci udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy
-poznają  historią własnej rodziny
-będą dostrzegać wyjątkowości własnej rodziny, chęć kultywowania jej tradycji, zainteresowań oraz pasji
-przygotują się do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka.

 

Tydzień czwarty.
Temat: Zawodowe plany.
W tym tygodniu dzieci.
-będą doskonaliły umiejętności posługiwania się gestem, mimiką, ruchem w celu wyrażenia określonych treści i odczuwanych przez postać emocji
-ułożą zdania w taki sposób, aby tworzyły logiczną i poprawnie sformułowaną całość
-rozróżnią świata fikcji od rzeczywistości,
-poznają utwory literatury dla dzieci, bajek, baśni, legend,
-będą podejmować próby czytania prostych wyrazów z poznanych liter
– będą kształtować aktywną postawę podczas zajęć: stawiać pytania, udzielać odpowiedzi, podążać za tokiem rozmowy
-zastosują cyfry od „1” do „8”
-porównają długości, użyją określeń: „dłuższy”, „krótszy”

Grudzień

1. W świecie teatru
2.  Kulinarne wyzwania
3. Świąteczny czas
4. Nowy Rok tuż-tuż
Tydzień pierwszy
Temat: W świecie teatru
W tym tygodniu dzieci:
– wysłuchają “Legendy o smoku wawelskim”,
-wykonają kukiełkę smoka wawelskiego,
– dokonają analizy i syntezy słuchowej głoski ,,l”,
– utrwalą piosenkę ,,Magiczne miejsce”,
– wysłuchają opowiadania R.Piątkowskiej ,,Aktorka”
Tydzień drugi:
Temat: Kulinarne wyzwania
W tym tygodniu dzieci:
– wzbogacą wiedzę na temat czynników mających znaczenie dla zdrowia,
– wypowiedzą się na temat zawodu kucharza,
– wysłucha wiersza T. Plebańskiego ,,W kuchni”,
– zapoznają się z obrazem graficznym głoski ,, R”, ,,r”,
– zapoznają się z obrazem graficznym cyfra ,,6″,
– zapoznają się i nauczą piosenki ,,Jasny ogień”,
– wykonają pracę plastyczną ,,Nasze menu”
Tydzień trzeci:
Temat: Świąteczny czas
W tym tygodniu dzieci:
– wysłuchają i porozmawiają na temat opowiadania B. Ostrowskiej,, w oczekiwaniu na choinkę”,
– wykonają pracę plastyczną ,, Świąteczna mapa”,
– pokolorują bombki na choince według kodu,
– wysłuchają i nauczą się piosenki ,,Rodzinne święta”,
– będą utrwalały spostrzegawczość,
– wysłuchają opowiadania W. Dulemby ,,Wigilia”,
– poznają i wymienią potrawy charakterystyczne dla Świąt Bożego Narodzenia.
Tydzień czwarty:
Temat dnia: Nowy Rok tuż-tuż
W tym tygodniu dzieci:
– poszerzą wiedzę na temat rodzajów zegarków,
– wykonają pracę plastyczną ,, Zegar”,
– będą określać czynności wykonywane w różnych częściach dnia: rano, w południe, wieczorem,
– utrwalą nazwy miesięcy i dni tygodnia,
– zapoznają się z obrazem graficznym cyfry ,,7″,
– wysłucha i dokona analizy wiersza L.J. Kerna ,, Bajka o Starym i Nowym Roku”.

 

 

Listopad

1.Kraina bezpieczeństwa.

2.Polska naszym domem.

3.Deszczowa muzyka.

4. W świecie emocji.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • rozumienie znaczenia pracy policjanta, strażaka i lekarza

 • rozumienie znaczenia pracy policjanta, strażaka i lekarza

 • rozwijanie spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 • doskonalenie sprawności manualnej

 • rozwijanie umiejętności współdziałania z innym

 • poznanie znaczenia świateł i niektórych znaków drogowych

 • rozwijanie logicznego myślenia

 • zapoznanie dzieci  z mapą Polski

 • poznanie wierszy i rozmowy na temat ich treści

 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

 • poznanie państw z jakimi graniczy Polska

 • ćwiczenie orientacji przestrzenną

 • poznaje  słowo „legenda”

 • poznaje legendy dużych polskich miast: Warszawy, Krakowa, Poznania, Torunia

 • przegląda książki, czasopisma kulinarne, poznaje tradycyjne polskie potrawy

 • naśladuje ruchy i gesty, uwzględniając zmianę tempa

 • zna zasady savoir vivre`u podczas spożywania posiłków

 • rozpoznawanie dźwięków wody

 • porównywanie symboli pogodowych

 • rozumienie obiegu wody w przyrodzie

 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk oraz wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji  plastycznej, muzycznej,technicznej

 • wyrażanie swoich emocji i rozumienia świata za pomocą komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

 • poznanie liter”U”,”u”, ”K”,”k”, “D”,”d

 

Październik

 1. Zaczarowana jesień
 2. Jak dobrze być razem
 3. W koronach drzew
 4. Jesienne kołysanki

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
 • wykonywanie podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
 • wykonywanie czynności porządkowych, samoobsługowych
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego
 • radzenie sobie z sytuacjami trudnymi emocjonalnie, np. z przegraną
 • panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na swoją kolej
 • rozpoznawanie emocji na podstawie wyrazu twarzy
 • współpraca z rówieśnikami
 • nawiązywanie relacji rówieśniczych
 • obdarzanie uwagą innych dzieci
 • przestrzeganie zasad w grupie
 • rozwijanie wrażliwości zmysłowej
 • rozpoznawanie i określanie smaków, identyfikowanie smaku z owocem,
 • identyfikacja zapisu cyfry ,,2”
 • znajomość znaczenia pojęcia ,,para”
 • przekładanie jednych prawidłowości rytmicznych na inne
 • wzbudzanie zainteresowania literą ,,m”,,M”
 • znajomość znaczenia słowa ,,mandala”
 • układanie jesiennych mandali
 • klasyfikacja przedmiotów według wskazanego kryterium, tworzenie zbiorów
 • tworzenie i układanie matematycznych rytmów
 • wzbogacanie wiedzy na temat warzyw i owoców
 • wyodrębnianie części jadalnych warzyw

 

   Wrzesień

 1. Znowu razem
 2. Z latawcem w przedszkolu
 3. Żegnamy lato
 4. Ziemia – nasza planeta

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • kształtowanie właściwych chwytów dłoni podczas czynności takich, jak sprzątanie, zabawy, rysowanie i kreślenie wzorów
 • wykonywanie podstawowych ćwiczenia kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i innych osób
 • przedstawianie emocji i uczuć z wykorzystaniem charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, budowanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie
 • kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, integracja z grupą
 • współpraca z rówieśnikami w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych
 • znajomość zasad obowiązujących w grupie i przestrzeganie ich
 • nazywanie i rozpoznawanie wartości na podstawie wysłuchanych utworów literackich, umiejętne wyciąganie wniosków
 • prezentowanie swojej osoby na forum grupy
 • zapoznanie z obowiązkami dyżurnego
 • wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, teatralnych, mimicznych
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego
 • eksperymentowanie z rytmem i dźwiękiem, doskonalenie percepcji słuchowej
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranej cechy, tworzenie grup pasujących do siebie przedmiotów
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych, rytmiczno-muzycznych, ćwiczeniach porannych oraz ćwiczeniach gimnastycznych
 • kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • osiąganie sprawności ciała i koordynacji przygotowującej do nauki pisania i czytania
 • integrowanie się podczas planowania, współdziałania, przygotowywania i przeżywania wspólnej zabawy
 • nawiązywanie pozytywnych relacji rówieśniczych
 • odtwarzanie schematu rytmicznego, eksperymentowanie rytmem
 • posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i dorosłych
 • aktywne słuchanie utworów literackich
 • wzbogacanie słownictwa związane z tematyką
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według ich cech
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów
 • wzbudzenie zainteresowania literami: litera „o”
 • wzbudzanie zainteresowania zabawami badawczymi
 • zdobycie wiedzy o naszej planecie
 • rozumienie znaczenia słowa „odkrywca”
 • wzbogacenie wiedzy na temat życia pradawnych ludzi
 • wzbogacenie wiedzy na temat rodzaju wód i ich różnorodności
 • wzbogacanie wiedzy na temat lądów
 • poznawanie kontynentów i części świata na mapie
 • okazywanie zainteresowania poznawaniem liter – „t”, „T”
 • stosowanie liczebników porządkowych
 • czynny udział w zabawach badawczych
 • okazywanie zainteresowania obrazem graficznym cyfry „1”
 • opowiadanie o uczuciach, towarzyszących odkrywaniu świata
 • wskazywanie zjawisk przyrodniczych, związanych z odejściem lata