Archiwa

Godziny konsultacji:

Błaszczak Klaudia : wtorek 16:00 – 16:30, piątek 15:15-15:30 oraz 16:00-15:15

Franczak Justyna: poniedziałek 16:00-16:30, środa 16:00-16.30

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Luty

1.Siły przyrody.

2.cztery żywioły

3.Wielka wyprawa

4.Nasze podróże

5. Wielka wyprawa

Kształtowanie umiejętności:

 • poznanie nowej wartości ”odpowiedzialność”
 • rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru
 • poznanie obiegu wody w przyrodzie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody
 • poznanie właściwości wody
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • uwrażliwienie na  piękno muzyki klasycznej
 • poznanie właściwości powietrza
 • wzmacnianie wiary we własne siły
 • budzenie odpowiedzialności za środowisko
 • poznanie właściwości ognia
 • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów
 • poznanie właściwości, gliny, piasku, ziemi
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • poznanie wartości ”oszczędność”
 • poznanie różnych środków transportu; lądowych ,powietrznych,wodnych
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijanie kreatywności i motoryki małej
 • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności
 • kształtowanie poczucia rytmu
 • rozwijanie koncentracji uwagi
 • zachęcanie do cierpliwego  oczekiwania na swoją kolej
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała

 

 

Styczeń

 1. Płynie czas
 2. Młodsi i starsi
 3. Sport to zdrowie
 4. Dbam o zdrowie

Kształtowane umiejętności

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
 • budowanie wiadomości na temat nocy,
 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
 • przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 • poznanie pojęcia „para”,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,
 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
 • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,
 • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej,
 • poznanie składowych piramidy zdrowia,
 • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.

 

 

Grudzień

1.Nadchodzi Zima

2.Coraz zimniej

3.Świąteczne przygotowania

4.Wesołych świąt!

 

Kształtowanie umiejętności:

 • poznanie wartości ,,cierpliwość”
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnej
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
 • poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania/szybkiego podejmowania decyzji
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozpoznawanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę
 • wzbogacenie słownika czynnego
 • wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznej wypowiedzi na zadany temat
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej
 • poznanie pojęcia dobroczynność
 • rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiadania się ma określony temat
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek
 • poznanie pojęcia światła w życiu człowieka
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk
 • poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym
 • kształtowanie postawy życzliwości
 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym
 • poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych

Listopad

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia

Kształtowane umiejętności:

 • poznanie pojęcia „wolność”;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • poznanie wartości „kreatywności”,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • budzenie empatii,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 • utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,
 • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
 • poznanie cech wiatru,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
 • poznanie nowych słów w języku angielskim: wind, silence,
 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,
 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych.

 

Październik                                             

 1. Idzie jesień przez świat
 2. Jesienna przygoda
 3. Koszyk Pani Jesieni
 4. Skarby Jesieni

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA:

 

– poznaje wartość„pracowitość”

-współpracuje podczas układania puzzli i różnych zabaw 

-jest uwrażliwione na piękno jesiennej przyrody 

-prowadzi obserwacje, wyciąga wnioski z doświadczeń

-przestrzega zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spacer

-rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwija umiejętności komunikacyjne

-rozwija pozytywne cechy charakteru (pracowitości) 

-poznaje  jesienne  zwyczaje  bocianów oraz niedźwiedzi

-rozwija  kompetencje matematyczne w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów

-doskonali sprawność fizyczną

-rozwija zdolności manualne

-poznaje  warzywa rosnące w warzywniaku jesienią

-rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe

-rozwija ekspresję muzyczną

 

 Wiersze:

 

”Jesień”

Marlena Szeląg

 

Rozsypała jesień liście

i już mienią się złociście.

I zrzuciła z drzew kasztany,

na chodniku poszły w tany.

Lasy w grzyby przystroiła,

w mchach i w liściach je ukryła.

A wiewiórkom dla uciechy,

w koszu dała już orzechy!

Z wiatrem razem zatańczyła,

z dębu żołędzie strąciła.

A na koniec swej podróży,

chciała kąpać się w kałuży!

Deszczem zatem pokropiła,

słonko chmurą zasłoniła…

 

”Sarenka”

Hanna Zdzitowiecka

 

Wiewiórka zaśnie w dziupli,

jeż się w liście zagrzebie,

śpią smacznie nietoperze

przytulone do siebie.

Gdy śnieg ziemię przysypie,

gdzie się skryje sarenka?

Nie ma gniazdka ni norki,

byle szmeru się lęka…

Domem sarny – las cały,

gęste krzaki – posłaniem,

a leśniczy stóg siana

ustawi na polanie.

 

Piosenki:

(773) Co przyniesie jesień | Piosenka jesienna | MuzyKat – YouTube

(773) Pac, gruszka | Piosenka jesienna | MuzyKat – YouTube

(773) Urodziny Marchewki – piosenka dla dzieci – Babadu TV – YouTube

 

Wrzesień

1. W przedszkolu

2. Nasze przedszkole

3. Jestem bezpieczny

4. Pomocna dłoń

KSZTAŁTOWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA

– Nawiązuje kontakty z rówieśnikami

– Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

– Współpracuje w zespole

– Stosuje zwroty grzecznościowe

– Nabywa poczucia własnej wartości

– Posługuje się określeniami położenia przedmiotów w przestrzeni

– Orientuje się na kartce papieru

– Klasyfikuje przedmioty według ustalonych zasad

– Przelicza elementy i podaje ich poprawną liczbę

– Porównuje liczbę elementów, stosuje określenia: tyle samo, więcej, mniej

– Rozpoznaje figury geometryczne i je nazywa

– Rozróżnia prawą i lewą stronę

– Łączy przyczynę ze skutkiem

– Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat

– Rozwija sprawność manualną

– Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych

– Rozpoznaje dźwięki z otoczenia i wskazuje ich źródło

– Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki dźwięku

– Rozwija spostrzegawczość

– Obserwuje przyrodę

– Rozpoznaje niektóre warzywa i owoce

– Rozumie znaczenie określenia pora roku

– Zna nazwy czterech pór roku

Piosenki:

NA ULICY piosenka W PODSKOKACH | POKAZYWANKA – YouTube

Piosenka o zasadach na jezdni 🚦 Piosenki dla dzieci – Mała Orkiestra Dni Naszych – YouTube

Śpiewające Brzdące – Halo, panie policjancie – Piosenki dla dzieci – YouTube

 

Wiersze:

“Droga do przedszkola”

Codziennie wczesnym rankiem,
zawsze drogę tę samą,
przemierzam do przedszkola
razem z moją mamą.

Mijam skrzyżowanie,
sklepy, park i szkołę,
potem kilka domów
i widzę przedszkole.

Jestem przedszkolakem,
więc swój adres znam,
do domu potrafię
drogę wskazać wam
.

 

“Lata osa”

Lata osa koło nosa.

Lata mucha koło ucha.

Lata bąk koło rąk.

Lecą ważki koło paszki.

Lata pszczoła koło czoła.

Lata mucha koło brzucha.

Lecą muszki koło nóżki.

Biegną mrówki koło główki.