Archiwa
Najnowsze

Rekrutacja 2022/2023

Zasady rekrutacji do publicznego przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego:

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców.

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów:

 • w 1. etapie brane są pod uwagę kryteria ustawowe, uwzględniające potrzeby osób mających trudniejszą sytuację rodzinną, zdrowotną;
 • w 2. etapie brane są pod uwagę kryteria gminne, uwzględniające zakres społecznych potrzeb rodziny.

 Kryteria ustawowe: art. 131 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762) mówi o przyjęciu do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto, art. 131 ust. 2  wskazuje kryteria, które są brane łącznie pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Wskazane kryteria to:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wskazane kryteria mają, jednakową wartość, po 20 punktów, każde.

Kryteria gminne: art.  131 ust. 4 i ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762).                          W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego dysponuje wolnymi miejscami,         na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, uwzględniające zakres społecznych potrzeb dziecka i jego rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę, punkty       dla poszczególnych kryteriów określa organ prowadzący. Kryteria gminne określone zostały w uchwale nr 1075/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin. Są to:

 1. pozostawanie obojga rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzica samotnie wychowującego dziecko(prawnego opiekuna) w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich/niego działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego – 4 punkty;
 2. oboje rodzice (prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty;
 3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) lub rodzic samotnie wychowujący dziecko (prawny opiekun) wskazał Lublin jako miejsce zamieszkania i złożył roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 2 punkty;
 4. rodzeństwo kandydata w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego o przyjęcie ubiega się kandydat – 5 punktów;
 5. zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci – 4 punkty;
 6. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata wskazali we wniosku o przyjęcie, w pierwszej preferencji, dane przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, jako najdogodniejszy – 2 punkty.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w Mieście Lublin

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  7 marca br., od godz. 8.00 do 18 marca br. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 8 kwietnia  br. godz. 12.00
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 8 kwietnia br. od godz. 12.00 do 15 kwietnia br. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 19 kwietnia br. godz. 12.00
 • W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
 • Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

 Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy w terminie rekrutacji, tj. od 7 marca br. do dnia 18 marca br. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

link do strony:  https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

 1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 7 do 18 marca 2021 r. do godziny 15.00.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika przedszkola/oddziału przedszkolnego, w dniach od 7 do 18 marca 2021 r. do godziny 15.00.

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje:

Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, dlatego też dzieci niezamieszkałe na terenie gminy nie będą mogły wziąć udziału w rekrutacji.

W przypadku posiadania przez przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole podstawowej wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji, o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego ( zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, 762) decyduje dyrektor jednostki.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 25 dostępny jest do wglądu w siedzibie placówki oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 25.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) odpowiada dyrektor jednostki i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

……………………………………………………………………………………………………………

Освітня пропозиція для дітей дошкільного віку в закладах міста Любліна на 2022/2023 навчальний рік

З 7 березня 2022 року розпочнеться набір до державних дитсадків та дитсадків у державних початкових школах Любліна, та триватиме до 18 березня 2022 року.

Процедура набору проводиться за допомогою ІТ-системи, доступної на сайті https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/

До наступного навчального року місто підготувало близько 10,5 тис. місць у державних установах та приватних дитсадках, які діють як державні.

Освітня пропозиція міста Любліна на даний момент включає: 1 комплекс дитсадків, 3 дитячих садка в шкільних комплексах, 1 дитсадок у комплексі школа-садок і 62 державних садка на 9300 місць, а також 35 відділень дитячих садків у 22 початкових школах, які забезпечують бл. 900 місць для дітей 5 та 6 років, а також відділення дитячих садків у спеціальних школах та освітніх центрах.  Крім того, мережа дошкільних закладів, якими керує м. Люблін, у поточному навчальному році, доповнюється трьома недержавними дитсадками, відібраними за результатами відкритого конкурсу для виконання громадського завдання у сфері дошкільної освіти відповідно до ст.  22 сек.  4 Закону про фінансування освітніх завдань (Вісник законів від 2021 р., ст. 1930, 2445): приватний дитячий садок «Niebieski koralik» (Блакитний корал), приватний дитячий садок «Klanzy» (Кланзи), приватний дитячий садок «Piotruś Pan» (Пітер Пен), які підготували 116 місць для дітей дошкільного віку.  Ці заклади набиратимуть дітей на тих самих умовах, що й державні дитсадки.

Серед 68 дитячих садків, які діють у Любліні, слід відзначити:

 • Дитячі садки – система Монтессорі:
 1. Дитсадок нр. 18, вул. Lipowa 12a – має 4 відділення, 100 місць
 2. Дитсадок но.19, вул. Weteranów 5 – 5 відділень, 120 місць;
 3. Дитсадок нр. 34, вул. Motorowa 10 – 6 відділень, 143 місць.
 • Інтегративні дитячі садки:
 1. Інтегративний дитсадок нр. 39, вул. Balladyny 14 – 5 відділів, 100 місць;
 2. Державний інтегративний дитсадок нр. 40, вул. Gospodarcza 19 – 5 відділів, 97 місць.
 • Дитячі садочки з інтегративними  відділами:
 1. Дитсадок з інтегративними відділами нр. 12 – 145 місць 7 відділах інтегративних по вул. Wolska 5 та 100 місць у 4 відділах загальнодоступних;
 2. Дитсадок з інтегративними відділами нр. 36, вул. Wallenroda 4 – 100 місць у 5 відділах;
 3. Дитсадок з інтегративним відділом нр. 70, вул. Smyczkowa 2 – 151 місць у 7 відділах, один з яких інтегративний.

Звертаємо Вашу увагу на те, що наразі місцезнаходження дитячого садка № 14 та садка № 26 змінюється на місцезнаходження за адресою вул.  Farbiarska 8.

Мережа дитячих садків, якими керує місто Люблін, доповнюється двома державними дитсадками, якими керують юридичні та фізичні особи, які не є органами місцевого самоврядування (католицький дитячий садок св. Франциска Ассизького та парафіяльний дитсадок блаженного Гонората Козьмінського), які мають 260 місць для дітей дошкільного віку. Крім того, понад 5 тис. місць пропонують дитячі садки, дошкільні відділи в початкових школах та інші форми дошкільної освіти приватних організацій.  Органи управління цими садками проводять окремі процедури набору.

Набір дітей до державних дитсадків та дитсадків у початкових школах здійснюється за принципом загальнодоступності з урахуванням Постанови Міністра охорони здоров’я від 20 березня 2020 року про оголошення епідемії на території Республіки Польща. (Вісник законів від 2020 р., ст. 491 та від 2021 р., ст. 2398).

Дошкільна освіта охоплює дітей з початку навчального року в календарному році, в якому дитині виповнюється 3 роки, до кінця навчального року в календарному році, в якому дитині виповнюється 6 років.  Відповідно до Закону від 14.12.2016 р. «Про освіту» (Вісник законів від 2021 р., ст. 1082, 762) дитина у віці 6 років зобов’язана пройти однорічну дошкільну підготовку в дитячому садку, секції дитячого садка, у початковій школі або іншій формі дошкільної освіти, а діти 3 – 5 років мають право на дошкільну освіту.  Забезпечити умови для реалізації права та обов’язку – це власне завдання комуни.

 У зв’язку з тим, що органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечити місця в дошкільній освіті для дітей від чотирьох років, місто підготувало місця для дітей:

 •  у віці 3-4 років: в дитячих садках,

 у віці 5-6 років:

 •  у дошкільних відділенням початкових шкіл.

Дошкільні підрозділи, що діють при початкових школах, підготовлені до прийому дітей 5-6-річного віку.  Навчальна, виховна та доглядова діяльність у секціях дитячих садків у школах здійснюється подібно до діяльності дитячих садків, а основний навчальний план реалізується згідно з рекомендаціями, що містяться в розпорядженні Міністра національної освіти від 14 лютого 2017 року щодо основного навчального плану для дошкільної освіти та основного навчального плану загальноосвітнього для початкових шкіл, у тому числі учнів з помірною або важкою інтелектуальною недостатністю, загальноосвітнього для промислової школи першого рівня, загальноосвітнього для спеціальної школи, що готується до роботи та загальноосвітнього для навчання після шкільної освіти (Юридичний журнал 2017, ст. 356 із змінами).

Набір до дитячих садків, дитсадкових відділів у  державних початкових школах, якими керує місто Люблін.

З 7 березня 2022 року по 18 березня 2022 року дітей набиратимуть до дитячих садків та садочків початкових шкіл міста Любліна.

Діти шести років (2016 р.н.) зобов’язані пройти однорічну дошкільну підготовку.  Виконання зобов’язання може відбутися у:

 •  дитячому садку,
 •  відділенні дитячого садка в початковій школі.

Діти шести років, які закінчили однорічну дошкільну підготовку, можуть розпочати навчання в 1 класі початкової школи.

Діти шестирічного віку (зобов’язані до однорічної дошкільної підготовки) та діти п’ятирічного віку (2017 р.н., мають право на дошкільну освіту), які:

 • до цього часу вони не відвідували дитячі садки, якими керує м. Люблін: у них буде організована дошкільна освіта в дошкільних підрозділах початкових шкіл;
 • до цього часу вони відвідували дитячі садки, якими керує місто Люблін: вони можуть продовжити дошкільну освіту в садочку, який зараз відвідують, або подати заявку на вступ до відділів дитсадків у початкових школах.

Діти 3-6 років (народжені в 2016-2019), які до цього часу відвідували дитячі садки, якими керує м. Люблін, можуть продовжувати відвідувати свій дитячий садок.

Правила прийому до державних дитячих садків та інших форм дошкільної освіти:

Процедура набору починається за бажанням батьків і їхнім поданням Заяви (Wniosek). 

Набір проводиться для кандидатів, які проживають у місті Люблін.

Процедура прийому складається з двох етапів:

 • на першому етапі враховуються нормативно-правові критерії з урахуванням потреб людей із складною сімейною ситуацією або за станом здоров’я;
 • на другому етапі враховуються комунальні критерії з урахуванням обсягу соціальних потреб сім’ї.

Статутні критерії: ст.  131 абзац  1 Закону «Про освіту» (Вісник законів від 2021 р., ст. 1082, 762) передбачає прийом до державного дитячого садка або секції дитячого садка в початковій школі кандидатів, які проживають на території даної ґміни.  Більше того, ст.  131, абзац  2, зазначаються критерії, які спільно враховуються на першому етапі процедури прийому. Зазначені критерії:

 • багатодітна сім’я кандидата;
 • інвалідність кандидата;
 • інвалідність одного з батьків кандидата;
 • інвалідність обох батьків кандидата;
 • інвалідність брата або сестри кандидата;
 • виховання кандидата в сім’ї самотньою матір‘ю або батьком;
 • виховання кандидата опікуном/опікунами.

Зазначені критерії мають однакову вартість, по 20 балів кожний. 

Муніципальні критерії: ст.  131,абзац  4 і абзац  6 Закону – Закон про освіту (Законодавчий журнал 2021 р., ст. 1082, 762).  У разі отримання еквівалентних результатів на першому етапі процедури набору або якщо після закінчення цього етапу в дитячому садку чи іншій формі дошкільної освіти є вільні місця, на другому етапі процедури набору враховуються критерії, що визначаються органом управління з урахуванням обсягу соціальних потреб дитини та її сім’ї.  Критерії з цієї групи мають різну вагу, бали за кожним критерієм визначаються провідним органом.  Критерії ґміни визначені в Постанові Люблінської міської ради № 1075 / XXXIV / 2021, від 16 грудня 2021 року про встановлення критеріїв щодо кількості балів у процедурі набору до державних дитсадків, відділень дитячих садків у початкових школах, що перебувають у веденні міського управління Любліна.  Критерії:

 •  працевлаштування обох батьків (опікунів) чи одного з батьків (законного опікуна) чи ведення бізнесу, щоденна освіта, ведення фермерського господарства – 4 бали;
 •  обидва батьки (опікуни) вказали місцем проживання Люблін та подали річну декларацію з PIT, у тому числі через платника, за попередній рік до Першої або Третьої податкової м. Любліна – 3 бали;
 • один із батьків (опікунів) вказав місцем проживання Люблін та подав річну податкову декларацію з PIT, у тому числі через платника, за попередній рік до Першої або Третьої податкової м. Любліна – 2 бали;
 • брати і сестри кандидата в поточному навчальному році відвідують той самий дитячий садок/дошкільний заклад у початковій школі, до якого претендує кандидат – 5 балів;
 • звернення двох і більше дітей до одного закладу одночасно – 4 бали (тих самих батьків/ опікунів);
 • батьки (опікуни) кандидата, які вказали у заяві про зарахування, у першій перевазі, саме цей дитячий сад/ заклад в початковій школі як найбільш зручний – 2 бали.

Терміни проведення процедури набору до дитячих садків та дошкільних відділень початкових шкіл міста Любліна:

 • Подання заяви з додатками: з 7 березня з  8.00 до 18 березня до 15.00;
 • Оприлюднення списку закваліфікованих та незакваліфікованих кандидатів: 8 квітня, о 12.00;
 • Підтвердження кандидатом бажання допуску: з 8 квітня від  12.00 до 15 квітня, 15.00;
 • Оприлюднення списку допущених та недопущених кандидатів: 19 квітня 12.00;
 • Протягом 7 днів з дня оприлюднення списку допущених та недопущених кандидатів батьки кандидата можуть звернутися до приймальної комісії для складання обґрунтування відмови у прийнятті кандидата до даного державного дитячого садка чи дошкільного відділення початкової школи;
 • підготовка та видача відмови у зарахуванні: до 5 днів з дня подання заяви для складання обґрунтування відмови у вступі;
 • подання директору апеляції на рішення приймальної комісії, викладене в письмовому обґрунтуванні відмови у прийнятті: до 7 днів з дня отримання письмового обгрунтування відмови у прийомі;
 • розгляд директором апеляції на рішення приймальної комісії, викладене в письмовому обґрунтуванні відмови у допуску: до 7 днів з дня подання директору апеляції на рішення приймальної комісії.

Для того, щоб учасникам набору дитини до дитячого садка або до дошкільного відділення початкової школи, необхідно подати Заяву в період набору, тобто з 7 березня до 18 березня цього року:

 • зайти на сайт Люблінського освітнього порталу: edu.lublin.eu ;
 • на панелі ліворуч увійти у вкладку: aplikacje dla rodziców/ kandydatów (заявки для батьків/кандидатів);
 • натиснути: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli (електронний набір до дитсадків).

Там буде видно панель програми набору.  (пряме посиланняя https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin).  Процес подання заявки слід розпочати, натиснувши на вкладку «zgłoś kandydaturę”. Далі, дотримуючись інструкцій, наведених у програмі, заповнити заяву на прийом до дитячого садка чи дошкільного відділу початкової школи разом із додатками.

Подача заяви про прийом дитини до дитячого садка/ дошкільного відділення початкової школи:

 1. Особи з кваліфікованим підписом або довіреним профілем можуть заповнити заяву з необхідними вкладеннями в електронному вигляді, без необхідності передавати заяву в паперовій формі до дитячого садка/дошкільного відділення в ДНЗ.  У цьому випадку потрібні кваліфіковані підписи обох батьків.  Для одиноких батьків потрібен лише підпис.
 2. Особи, які не можуть підписати заяву в електронному вигляді, можуть:
 • заповнити заяву в електронній формі, роздрукувати, підписати та долучити необхідні додатки, подати до дитсадку/дошкільного відділення початкової школи з 7 по 18 березня 2021 року до 15.00 .
 • роздрукувати незаповнену заявку з вкладки «pliki do pobrania” (файли, що можназавантажити), заповнити її від руки та прикріпити необхідні додатки, подати до закладу першого вибору, за місцем, зазначеним працівником дитячого садка/ дошкільного відділу початкової школи, з 7 по 18 березня 2021 року до 15:00 год.

Батьки можуть вибрати максимум 7 дошкільних навчальних закладів, якими керує місто Люблін, які в заявці вказують у порядку від найбільш до найменш бажаного.

Порядок подачі заяв не є вирішальним для прийому дитини.

Якщо кількість кандидатів перевищує кількість місць у закладі і кандидати набирають рівну кількість балів, Приймальна комісія, призначена на об’єкті, відповідно до правил внутрішнього набору, відбирає кандидата за віком найстаршого.  У цій діяльності використовується електронна система підтримки процесу набору.