Archiwa

Rekrutacja dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się na wniosek rodziców. 

Rekrutacja prowadzona jest dla kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin. 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024″ ustalony został przez Prezydenta Miasta Lublin w załączniku do zarządzenia nr 121/12/2022 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 grudnia 2022 roku.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola określony został przez Prezydenta Miasta Lublin Zarządzeniem nr 122/12/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez miasto Lublin.

Strona logowania dla kandydata:

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola: 

  1. Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane obojga rodziców. W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jeden podpis.

  2. Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,

wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru,

Rodzice mają możliwość wyboru maksymalnie 7 placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku wskazują w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń. 

Powyższy tryb rekrutacji  na rok szkolny 2023/2024 nie dotyczy rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. 

Dodatkowe informacje: 

W przypadku posiadania przez przedszkole wolnych miejsc, po zakończonej rekrutacji,  o przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola. 

Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Za organizację oddziałów przedszkolnych odpowiada dyrektor   i uzależniona jest ona od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji. 

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 25 dostępny jest do wglądu w siedzibie przedszkola oraz na stronie BIP.